NGHIÊN CỨU XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH LẬU

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/303NGHIÊN CỨU XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH LẬU

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/303