Nghiệp vụ RED-PLATE: Phân tích phê bình về sự phát triển nghiệp vụ của các cán bộ thư viện ở Inđônêxia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31283Nghiệp vụ RED-PLATE: Phân tích phê bình về sự phát triển nghiệp vụ của các cán bộ thư viện ở Inđônêxia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31283