Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31286
Title: Tái lập Hội Thư viện: Kinh nghiệm ở In-đô-nê-xia
Authors: Gani, Fuad
Zen, Zulfikar
Keywords: Thông tin thư viện;Hiệp hội thư viện;Inđônêxia
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 467-475
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31286
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_04586.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.