Hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - chi nhánh Hà Nội đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3285Hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - chi nhánh Hà Nội đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3285