Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Trần, Thọ Châu (1996)

  • Màng mỏng SnO2 (F) trong suốt và dẫn điện cao đã được chế tạo bằng phương pháp phun. Phổ nhiễu xạ tia X, phổ truyền qua và điện trở bề mặt của màng SnO2 (F) đã được nghiên cứu. ảnh hưởng của nhiệt độ đế, thời gian phun và nồng độ NH4F lên tính chất của màng đã được thông báo. Các màng tốt nhất có điện trở bề mặt khoảng 20ôm cm2 và độ truyền qua khoảng 80-85% ở vùng nhìn thấy.