Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2007)

 • Tác giả đã phân tích những nét tương đồng và khác biệt giữa vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức. Vi phạm đạo đức là những hành vi xâm phạm các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức xã hội, bao hàm đạo đức truyền thống dân tộc và đạo đức tiến bộ của nhân loại. Trên thực tế, các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức có mối quan hệ chặt chẽ trong bất kỳ một trường hợp nào. Về nguyên tắc, vi phạm pháp luật cũng là vi phạm đạo đức vì đạo đức là cơ sở của pháp luật. Nhiều hành vi vi phạm đạo đức cũng đồng thời là vi phạm pháp luật. Đồng thời tác giả cũng phân tích những trường hợp trong đó vi phạm pháp luật có thể không là vi phạm đạo đức và ngược lại. Bài viết cũng nêu vấn đề đang tranh luận hiện nay trên thế giới như vấn đề đạo đức - pháp luật về y học, sinh học. Cuối cùng bài viết nêu ...

 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2013)

 • Bài viết phân tích những nội dung tiến bộ, nhân văn, hợp lý vềquan chế(chế độquan lại) dưới triều vua Lê Thánh Tông. Chính sách của nhà nước triều Lê là xây dựng một đội ngũ quan lại chuyên nghiệp, tuân thủpháp luật, chịu trách nhiệm trong hoạt động công vụ. Nhà Lê đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định rõ ràng, chặt chẽvềquan chế, bao gồm các chế định cơ bản là: chế độ đào tạo, tuyển chọn, sửdụng, quản lý, kiểm tra, giám sát, sát hạch; chế độtrách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo đức; chế độ đãi ngộ, xửphạt và khen thưởng. Tác giảphân tích những giá trịtiến bộ, nhân văn vềchế độtrách nhiệm chính trị, pháp lý, đạo đức của quan lại triều Lê đối với việc bảo vệquyền lợi của người dân. Đây là vấn đềcần được kế thừa trong việc xây dựng trách nhiệm pháp luật đối với ...

 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2015)

 • Bài viết tập trung phân tích hành vi hợp pháp và tính tích cực pháp luật của công dân, mối tương quan giữa hành vi hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật. Tác giả đề cập các yếu tố tác động đến hành vi hợp pháp và tính tích cực pháp luật của công dân cùng những điều kiện bảo đảm việc thực hiện chúng trên thực tế. Về giải pháp, bài viết nêu nhiệm vụ tạo lập môi trường pháp luật và xã hội để thực hiện hành vi hợp pháp, tính tích cực pháp luật của công dân. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm những điều kiện cần thiết về pháp luật, về tổ chức, cơ chế thực hiện, kiểm tra, giám sát; bảo đảm sự an toàn và khuyến khích những hành vi hợp pháp, tính tích cực pháp luật của công dân1.

 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2006)

 • Mục tiêu quan trọng nhất của Hiến pháp 2013 là tiếp tục phát huy dân chủ, bảo đảm quyền công dân, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong tư duy lý luận của Đảng và Nhà nước ta trong một loạt vấn đề của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước trong đó có vấn đề quyền con người, quyền công dân. Chỉ thị số 12/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 1992 về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta xác định quyền con người là mục tiêu, động lực của sự phát triển, là bản chất của chế độ ta, Chỉ thị xác định: “Đối với chúng ta, vấn đề quyền con người được đặt ra xuất phát từ mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội, từ bản chất của chế độ ta và bao quát rộng rãi nhiều lĩnh vực, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa đến kinh tế, xã hộ...

 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2007)

 • Bài viết phân tích những vấn đề cơ bản thuộc đối tượng nghiên cứu của triết học pháp luật liên hệ vào thế giới đương đại. Triết học pháp luật, xã hội học pháp luật và lý luận pháp luật là ba cách thức – ba hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học pháp lý hiện đại. Tác giả cũng nêu lên một số vấn đề cơ bản, cấp bách của triết học pháp luật hiện nay như: mối quan hệ giữa đạo đức, pháp luật, dân chủ và tự do, ...