Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2011)

 • Trên cơ sở phân tích các quan điểm khác nhau trong khoa học Luật hình sự Việt Nam và nước ngoài về khái niệm hình phạt, các đặc điểm và mục đích của hình phạt, tác giả đã đưa ra khái niệm khoa học về hình phạt trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 hiện hành.

 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt; Trần, Thị Quỳnh (2011)

 • Bài viết làm sáng tỏ khái niệm, những đặc điểm pháp lý - xã hội của miễn hình phạt, phân biệt miễn hình phạt với một số chế định khác có liên quan trong luật hình sự Việt Nam. Ngoài ra, qua phân tích điều kiện áp dụng của các trường hợp miễn hình phạt trong Bộ luật hình sự hiện hành, các tác giả chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc để đề xuất những kiến nghị hoàn thiện về chế định này.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan (2009)

 • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hì nh sự năm 1999 xây dựng Điều 119 về t ội buôn bán người với cấu thành tội phạm bao quát và chặt chẽ vừa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa đáp ứng được y êu cầu về sự tương thích với pháp luật quốc tế tr ong tiến trình hội nhập của đất nước. Bên cạnh nhiều điểm tiến bộ đã đạt được thì Điều 119 về tội buôn bán người cũng có một số vấn đề cần cân nhắc mà tác giả nêu ra nhằm góp ý thêm cho Dự thảo.

 • Article


 • Authors: Trần, Thu Hạnh (2013)

 • Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người tiến hành hoặc người tham gia tố hình sự mang tính nền tảng của quá trình giải quyết vụ án, ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng khi tiến hành tố tụng, đồng thời tác động mạnh mẽ đến việc bảo đảm quyền con người, bảo đảm công lý trong nhà nước pháp quyền. Bài viết tập trung làm sáng tỏnhững nội dung cơbản sau: Các quan điểm vềnguyên tắc bảo đảm sựvô tưcủa người tiến hành và người tham gia tốtụng; Nội dung, vị trí, vai trò của nguyên tắc này; Mối liên hệgiữa nguyên tắc này với những vấn đềcó liên quan