Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Lân Trung (2015)

  • Trước đây, quá trình dạy-học ngoại ngữ thường đặt trọng tâm vào người thầy và phương pháp giảng dạy. Trái lại, từ những năm cuối thế kỉ 20 đến nay, khi quan điểm lấy người học và việc học làm trung tâm chiếm vai trò chủ đạo và rõ ràng đã đạt hiệu quả cao hơn, trọng tâm phải chuyển sang người học và phương pháp học nhằm tạo lập và phát triển tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người học, đáp ứng nhu cầu của chính họvà giúp họ trởthành người học tập suốt đời. Bài viết này khái lược những nhận thức chung về việc dạy-học ngoại ngữ, giải đáp một số vấn đề cơ bản nhưnhững yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến người học, người học cần có những điều kiện gì và phẩm chất nào. Phần tiếp theo của bài viết tổng kết những nhận thức vềngười học và phương pháp học ngoại ngữtrong các phương phá...