Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2009)

 • Từ những đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền và thực trạng về tổ chức và hoạt động Tòa án Việt Nam, tác giả chỉ ra những yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Đăng Duy (2017)

 • Không được ghi nhận ngay từ đầu, chỉ được suy ra từ quyền bất khả xâm phạm nhà cửa, quyền riêng tư nhanh chóng trở thành quyền con người quan trọng trong hệ thống các quyền con người của một số quốc gia phát triển. Tiếp thu thành quả đó, Liên hợp quốc trang trọng ghi nhận quyền này trong Bộ luật Nhân quyền của mình. Với tư cách là quốc gia thành viên của nhiều Công ước quốc tế về nhân quyền, Việt Nam không chỉ ghi nhận, mà còn tìm nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ quyền này trong một môi trường kinh tế chuyển đổi.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2007)

 • Tham nhũng hiện nay đã được Đảng và Nhà nước chúng ta nhận định như là một quốc nạn. Mọi ngành, mọi cấp, mọi công dân phải có trách nhiệm hiến kế cho việc phòng chống quốc nạn này. Với cách tiếp cận tham nhũng như là một thứ bệnh dịch, tác giả đề xuất ứng dụng các phương pháp phòng và chống bệnh dịch vào việc phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2007)

 • Cho dù nhà nước có được tổ chức theo mô hình phân quyền nào đi chăng nữa, thì hành pháp vẫn can thiệp sang lĩnh vực lập pháp, thậm chí lập pháp là nhu cầu của hành pháp, hay nói một cách khác chương trình làm việc của Quốc hội - lập pháp là chương trình của Chính phủ - hành pháp. Đó là một quy luật của việc tổ chức quyền lực nhà nước thời hiện đại, một biểu hiện sự thống nhất của quyền lực, nhưng vẫn có sự phân chia, mà chúng ta gọi là sự phân công quyền lực.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2016)

 • Luật tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp mới mở ra khả năng phân định thẩm quyền trung ương và địa phương, giữa địa phương với địa phương, để tăng cường tính chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhưng vẫn chưa thể hiện tinh thần của chế độ tự quản địa phương. Một trong những yêu cầu của nhà nước pháp quyền, cũng là hướng tiên tiến của chế độ quản lý nhà nước đối với các địa phương.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung; Đậu, Công Hiệp (2015)

 • Bài viết cung cấp những tri thức khoa học xoay quanh Thuyết Tư pháp tích cực trên những phương diện: khái niệm, biểu hiện và những điều gây tranh cãi. Qua đó, tác giả lý giải bối cảnh ra đời của Thuyết Tư pháp tích cực và những gợi mở của quan niệm này đối với khoa học pháp lý.