Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2011)

 • Bài viết đề cập đến việc kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự mang tính tất yếu trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng (Điều 32 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003), việc giám sát đối với hoạt động tố tụng hình sự của Viện kiểm sát và của Tòa án. Trên cơ sở này, tác giả có một vài đánh giá về thực trạng cơ chế kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế này.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2016)

 • Thời hạn tố tụng hình sự (TTHS) là nội dung quan trọng của pháp luật tố tụng hình sự, đồng thời là bộ phận cấu thành của thủ tục tố hình sự hiện diện trong tất cả các mô hình tố tụng thế giới, xuyên suốt quá trình lịch sử. Thời hạn tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là tính hiệu quả của thực tiễn đấu tranh, xử lý tội phạm và bảo đảm quyền con người với ý nghĩa việc quy định thời hạn TTHS hợp lý, khoa học sẽ có tác động tích cực trong việc thực hiện mục đích của tố tụng hình sự, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (CQTHTT), người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Bài viết này tập trung giải quyết một số vấn đề lý luận là cơ sở cho việc đánh giá, xem xét và hoàn thiện các quy định của...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí; Hà, Thị Phương Bắc (2017)

 • BLTTHS 2015 qui định nguyên tắc kiểm tra, giám sát trong TTHS (Điều 33) đã hình thành nên cơ chế giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đối với hoạt động TTHS. Với cơ chế giám sát này, đã phát huy tích cực vai trò giám sát đối với hoạt động TTHS, đã hạn chế được sự lạm quyền trong hoạt động TTHS của các cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, phát hiện vi phạm, kịp thời yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục. Tuy nhiên, thực tế hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập, hạn chế làm cho chất lượng tố tụng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; quyền con người, quyền công dân còn bị xâm phạm, lợi ích nhà nước và trật tự pháp luật chưa được bảo đảm, công ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí; Nguyễn, Thị Ly (2015)

 • Dẫn độ tội phạm là qui chế pháp lý trong Luật quốc tế xuất hiện khá sớm khi các quốc gia có nhu cầu dẫn độ người phạm tội để xử lý theo pháp luật quốc gia mỗi nước nhằm thực hiện các mục đích chính trị hoặc mục đích bảo vệ an toàn, trật tự xã hội, trật tự pháp luật. Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế nhu cầu về dẫn độ lại càng cao, do đó bài viết này tập trung làm rõ dẫn độ tội phạm trong Luật quốc tế, trên cơ sở đó đưa ra những định hướng hoàn thiện pháp luật về dẫn độ tội phạm khi sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2014)

 • Tổ chức và hoạt động điều tra vụ án hình sự của cơ quan công tố trên thế giới phụ thuộc vào cách thức tổ chức, vị trí của cơ quan này trong hệ thống cơ quan nhà nước và phụ thuộc vào việc xác định mô hình tố tụng hình sự ở mỗi quốc gia. Bài viết đã chỉ ra trong các mô hình tố tụng hình sự, đa phần các nước không tổ chức hệ thống cơ quan điều tra riêng mà hoạt động điều tra thường được giao cho các cơ quan nhà nước khác nhau thực hiện dưới sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan công tố, hoặc do cơ quan công tố trực tiếp đảm nhiệm. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao theo hướng tiếp cận với mô hình điều tra mang tính phổ quát trên thế giới phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp ở nướ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2007)

 • Bài viết phân tích làm rõ việc bảo vệ quyền con người bằng pháp luật tố tụng hình sự thể hiện qua một số nội dung, mà cụ thể là: 1. Qua các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự. 2. Qua quy định của Luật tố tụng hình sự về các biện pháp ngăn chặn. 3. Qua các quy định về khởi tố vụ án hình sự. 4. Qua các quy định về điều tra - truy tố. 5. Qua các quy định về thi hành bản án.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2010)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 hiện hành, tác giả đã bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, phân tích nội dung, những vướng mắc để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 liên quan đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.