Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Lê, Kim Nguyệt (2011)

 • Việt Nam là một nước đang phát triển do đó việc xác định vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và ngăn ngừa giảm thiểu chất thải nguy hại nói riêng là điều kiện tiên quyết trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi công dân. Việc hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại là một mục tiêu quan trọng, bởi nếu làm tốt điều đó chúng ta sẽ đồng thời làm tốt hai nhiệm vụ, đó là đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và gìn giữ một môi trường sống trong lành cho chúng ta trong hiện tại cũng như cả các thế hệ mai sau trong tương lai.

 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm (2010)

 • Bài viết đề cập đến việc phân tích để đưa ra các luận cứ khoa học trên bốn bình diện - chính trị-pháp lý (1), tội phạm học (2), tâm lý-đạo đức (3) và lịch sử-văn hóa (4) - nhằm lý giải cho ý nghĩa của việc nghiên cứu những vấn đề về bảo vệ các quyền con người bằng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự như: pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự và pháp luật về tổ chức-hoạt động của các cơ quan tư pháp hình sự.

 • Article


 • Authors: Lê, Thị Thu Thủy (2017)

 • Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các quan hệ kinh doanh, thương mại giữa các chủ thể trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Ngân hàng là trung gian giữa người đi vay (cá nhân, tổ chức có nhu cầu về vốn) và người cho vay (người gửi tiền), trên cơ sở đó đảm bảo sự luân chuyển vốn nhịp nhàng giữa người thừa vốn và người thiếu vốn. Tuy nhiên, để đảm bảo sự hoàn trả các nguồn vốn vay và hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay, ngân hàng phải áp dụng nhiều biện pháp. Có thể nói, việc áp dụng các biện pháp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng, là nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của cả hệ thống ngân hàng, hạn chế sự phá sản tổ chức tín dụng và khủng hoảng ngân hàng. Tuy nhiên, mỗi một quốc gi...

 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh đặc biệt có tính đặc thù của hệ thống tổ chức kinh doanh ở Việt Nam. Loại hình này có một số yếu tố thuộc về lịch sử của Việt Nam và một số yếu tố do Nhà nước tạo nên. Hộ kinh doanh được chia thành ba dạng. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích bản chất pháp lý của mỗi dạng để qui định. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về hộ kinh doanh.

 • Article


 • Authors: Bùi, Tiến Đạt (2007)

 • Sự xuất hiện của chính thể “cộng hòa lưỡng tính” là hiện tượng khá thú vị trong thực tiễn chính trị các nước trên thế giới. Bài viết này chỉ ra nguyên nhân xuất hiện, đặc điểm và những phân tích nhằm nhận diện bản chất của chính thể này.