Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2009)

 • Trong bài viết tác giả đã làm rõ nội hàm của khái niệm hình phạt bổ sung (HPBS) trên cơ sở nghiên cứu các học thuyết về hình phạt trên thế giới và lý luận về hình phạt của các học giả Việt Nam và đã đưa ra định nghĩa khoa học về HPBS. Trên cơ sở những đặc điểm chung về hình phạt, bài viết đã nêu và phân tích những đặc điểm riêng của HPBS trong mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, đó là các đặc điểm: được Tòa án áp dụng kèm theo hình phạt chính (HPC); ít nghiêm khắc hơn HPC; có thể áp dụng một hoặc nhiều HPBS kèm theo HPC đối với mỗi tội phạm; không áp dụng với người chưa thành niên phạm tội.

 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2009)

 • Hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung (HPBS) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Nhu cầu hoàn thiện các quy định về HPBS cũng bắt nguồn từ chính những tồn tại, hạn chế, khiếm khuyết nhất định của các quy định này trong pháp luật hình sự của nước ta. Hoàn thiện các quy định về HPBS trong pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam hiện nay là một tất yếu khách quan. Tuy nhiên, để hoàn thiện các quy định về HPBS đáp ứng được các yêu cầu khách quan nói trên, cần phải dựa trên những quan điểm chỉ đạo như: 1) Quán triệt các đường lối, chính sách hình sự của Đảng và của Nhà nước; 2) Xây dựng các quy định về HPBS trong pháp luật hình ...

 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2010)

 • Qua nghiên cứu chế định hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng, đồng thời có sự nghiên cứu, so sánh lịch sử, tác giả bài viết đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của chế định này, qua đó đề xuất các kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của chế định hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện nay.

 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2010)

 • Qua nghiên cứu chế định hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng, đồng thời có sự nghiên cứu, so sánh lịch sử, tác giả bài viết đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của chế định này, qua đó đề xuất các kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của chế định hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện nay

 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2012)

 • Từ việc nghiên cứu nhận thức chung hình phạt tử hình trong khoa học, phân tích những quy định về hình phạt tử hình từ khi pháp điển hóa Luật hình sự Việt Nam lần thứ nhất (năm 1985) đến nay, cũng như đánh giá thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chế định hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2013)

 • Trách nhiệm hình sự của pháp nhân là một vấn đề không quá mới mẻ trong khoa học pháp lý hình sự của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên đến nay, pháp luật hình sự Việt Nam vẫn chưa ghi nhận năng lực trách nhiệm hình sự của pháp nhân. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của pháp luật hình sự nước ta. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cần thiết phải quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự, đồng thời xây dựng mô hình lý luận vềtrách nhiệm hình sựcủa pháp nhân trong Bộluật hình sựViệt Nam hiện hành.