Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt (2009)

 • Từ việc nghiên cứu lý luận về các giai đoạn phạm tội, tác giả bài viết phân tích làm rõ khái niệm và các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của phạm tội chưa đạt, phân biệt phạm tội chưa đạt với một số hình thức phạm tội khác trong quá trình thực hiện tội phạm. Trên cơ sở đó, kiến nghị hoàn thiện Bộ luật hình sự năm 1999 liên quan đến các hình thức phạm tội này.

 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt (2014)

 • Kiểm soát xã hội đối với tội phạm là một nội dung nghiên cứu phức tạp của Tội phạm học và hướng nghiên cứu mới của tội phạm học Việt Nam. Kiểm soát xã hội đối với tội phạm suy cho cùng cũng chính là để phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao. Bài viết tập trung làm sáng tỏ chủ thể, phương thức và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm trên cơ sở lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm

 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt (2007)

 • Bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về khái niệm phòng ngừa tội phạm và ý nghĩa của nó, các nguyên tắc cơ bản của phòng ngừa tội phạm, các chủ thể phòng ngừa tội phạm và các biện pháp phòng ngừa tội phạm để đưa ra những kết luận mang tính định hướng hoàn thiện ngành khoa học nghiên cứu về tội phạm này.

 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt (2007)

 • Miễn trách nhiệm hình sự là một chế định nhân đạo của Luật hình sự Việt Nam, có liên hệ chặt chẽ và cùng cơ sở với trách nhiệm hình sự. Qua việc nghiên cứu chế định trách nhiệm hình sự và chế định miễn trách nhiệm hình sự, tác giả đã phân tích và làm rõ khái niệm và các đặc điểm cơ bản của miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999

 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt; Dương, Văn Tiến (2016)

 • Nghiên cứu về pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống là vấn đề mới trong khoa học luật hình sự và khoa học an ninh. Với cách tiếp cận mới, bài viết giải quyết sơ bộ về vấn đề an ninh phi truyền thống trong mối quan hệ với an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, những thách thức an ninh phi truyền thống đối với pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra các yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự và pháp luật hình sự ở nước ta hiện nay nhằm ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống.