Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2011)

 • Trong bài viết này, các tác giả đã phân tích và bình luận những quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề xác định biên giới và khu vực biên giới quốc gia trên biển theo quy định của pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, các tác giả cũng đã phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này, đưa ra những vấn đề còn bất cập, hạn chế và từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc xác định biên giới và khu vực biên giới của quốc gia trên biển, góp phần bảo vệ lợi ích tối cao và chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam tại biển Đông.

 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2011)

 • Trên cơ sở phân tích các quan điểm khác nhau trong khoa học Luật hình sự Việt Nam và nước ngoài về khái niệm hình phạt, các đặc điểm và mục đích của hình phạt, tác giả đã đưa ra khái niệm khoa học về hình phạt trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 hiện hành.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Vinh (2011)

 • Bài viết phân tích hiện trạng và xu hướng vận động của pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển, trên bình diện quốc tế cũng như quốc gia. Xuất phát từ thực tế Việt Nam chưa tham gia vào bất kỳ một điều ước quốc tế nào trong lĩnh vực này, bài viết tập trung tìm hiều khả năng áp dụng chúng tại Việt Nam dưới góc nhìn của Tư pháp quốc tế. Trong phần kết luận, bài viết đưa ra một số nhận định và những đề xuất về chính sách đối với việc hoàn thiện pháp luật về vận tải hàng hoá bằng đường biển của Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Sao Mai; Đỗ, Minh Ánh (2011)

 • Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật về khai thác, sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình nói chung, nhằm mục đích thương mại nói riêng đang là một yêu cầu khá cấp thiết ở Việt Nam hiện nay. Để góp phần làm sáng tỏ một số nội dung thực tiễn về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại, tác giả bài viết đã vạch ra một số thách thức pháp lý mà Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới đã, đang và sẽ phải đối mặt trong quá trình thực thi các quy phạm pháp luật quốc tế về khai thác khoảng không vũ trụ. Trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm pháp lý quốc tế đã phân tích, bài viết nêu lên những kiến nghị để bước đầu xây dựng một mô hình khung pháp luật về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại tại Việt Nam, trong đó có Luật Vũ trụ và một số đạo luậ...

 • Article


 • Authors: Lê, Kim Nguyệt (2011)

 • Việt Nam là một nước đang phát triển do đó việc xác định vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và ngăn ngừa giảm thiểu chất thải nguy hại nói riêng là điều kiện tiên quyết trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi công dân. Việc hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại là một mục tiêu quan trọng, bởi nếu làm tốt điều đó chúng ta sẽ đồng thời làm tốt hai nhiệm vụ, đó là đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và gìn giữ một môi trường sống trong lành cho chúng ta trong hiện tại cũng như cả các thế hệ mai sau trong tương lai.

 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt; Trần, Thị Quỳnh (2011)

 • Bài viết làm sáng tỏ khái niệm, những đặc điểm pháp lý - xã hội của miễn hình phạt, phân biệt miễn hình phạt với một số chế định khác có liên quan trong luật hình sự Việt Nam. Ngoài ra, qua phân tích điều kiện áp dụng của các trường hợp miễn hình phạt trong Bộ luật hình sự hiện hành, các tác giả chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc để đề xuất những kiến nghị hoàn thiện về chế định này.

 • Article


 • Authors: Võ, Trí Hảo (2011)

 • Từ góc nhìn của luật tư soi rọi vào các bản hiến pháp hiện hành của Việt Nam, cũng như lịch sử phát triển các bản hiến pháp của Việt Nam, tác giả cho rằng Lời nói đầu của Hiến pháp 1992 thể hiện không thành công chủ thể và mục đích của việc ban hành Hiến pháp; các quyền cơ bản của công dân chưa được đặt ở vị trí tương xứng trong Hiến pháp; ngôn từ dùng trong Hiến pháp còn mang tính ban ơn.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2011)

 • Bài viết đề cập đến việc kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự mang tính tất yếu trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng (Điều 32 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003), việc giám sát đối với hoạt động tố tụng hình sự của Viện kiểm sát và của Tòa án. Trên cơ sở này, tác giả có một vài đánh giá về thực trạng cơ chế kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế này.