Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Bá Diến (2010)

  • Bài viết này đề cập một tổng quan về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay liên quan đến việc phân vùng, quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển. Ngoài ra, tác giả cũng rút ra một số nhận xét và tổng quan về tầm quan trọng của quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển. Theo đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị để cải thiện và hoàn thiện khung pháp lý về quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển Việt Nam, cũng như phục vụ chiến lược phát triển bền vững ở nước ta hiện nay.

  • Article


  • Authors: Đinh, Hạnh Nga (2004)

  • Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là đường lối nhất quán, xuyên suốt trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và đổi mới đã thành công tốt đẹp.