Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Article


  • Authors: Lê, Thị Thu Thủy (2012)

  • Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá hiện nay, sự tồn tại và phát triển của các định chế tài chính và vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực thị trường tài chính là vấn đề rất quan trọng, tác động trực tiếp tới sự phát triển của nền kinh tế. Để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và sự hiệu quả trong hoạt động của thị trường tài chính, đòi hỏi phải có mô hình giám sát thị trường tài chính phù hợp với những qui định pháp lý chặt chẽ. Bài viết tập trung phân tích và làm rõ những qui định pháp lý đặc thù về giám sát thị trường tài chính ở Việt Nam (bao gồm thị trường ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm), trên cơ sở có sự tham khảo kinh nghiệm nước ngoài và nêu ra những bất cập, giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát thị trường tài chính ở Việt Nam tro...