Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Article


  • Authors: Lê, Hùng Tiến (2007)

  • Translation methods are always a central issue of translation practice and translator training. However this issue h as not got adequate attention from translation theorists. The article reviews some major theories relating to translation methods (Larson 1984 Newmark, 1988 etc.) and presents the findings of recent studies on the application of translation methods proposed by Newmark into English • Vietnamese translation practice. A model of translation methods for English • Vietnamese translation basing on Newmark*s model has been proposed.

  • Article


  • Authors: Lê, Hùng Tiến (2010)

  • Tương đương dịch thuật luôn là vấn đề trung tâm của các cuộc bàn luận về dich thuật từ khi dịch ra đời. Bài viết khảo sát những lý thuyết chính liên quan tới tương đương dịch thuật (Savory, Catford, Koller, Snell - Hornby, Venuti, v.v…) và tìm hiểu việc thiết lập tương đương dịch thuật giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Việc khảo sát cho thấy các cách phân loại về tương đương dịch thuật có thể áp dụng cho dịch Anh - Việt, tuy nhiên một sự tương đương hoàn toàn giữa bản gố và bản dịch là không thể đạt được và thành công của bản dịch phụ thuộc nhiều vào ưu tiên của người dịch trong việc chọn lựa và thiết lập loại hình tương đương hợp lý.