Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Long;  Advisor: Phan, Trường Thị, Ngườì hướng dẫn (1986)

  • Luận án PTS. Thạch học -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1986; 186 tr.; Đây là công trình đầu tiên của chuyên ngành thạch học nghiên cứu một cách chi tiết về thành phần vật chất,mối liên quan sinh khoáng của các đá biến chất rìa hệ tầng Khâm Đức-Kontum; Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Trương, Sĩ Niêm;  Advisor: Phạm, Bình Quyền, Ngườì hướng dẫn (1987)

  • Nghiên cứu sinh học, sinh thái và đặc điểm sinh sản của bọ chét X.cheopis trong phòng thí nghiệm, đề xuất các biện pháp phòng trừ bọ chét và phòng chống dịch hạch; Electronic Resources; 96 tr.; Luận án PTS. Côn trùng học -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1987