Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Long;  Advisor: Phan, Trường Thị, Ngườì hướng dẫn (1986)

  • Luận án PTS. Thạch học -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1986; 186 tr.; Đây là công trình đầu tiên của chuyên ngành thạch học nghiên cứu một cách chi tiết về thành phần vật chất,mối liên quan sinh khoáng của các đá biến chất rìa hệ tầng Khâm Đức-Kontum; Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Trương, Sĩ Niêm;  Advisor: Phạm, Bình Quyền, Ngườì hướng dẫn (1987)

  • Nghiên cứu sinh học, sinh thái và đặc điểm sinh sản của bọ chét X.cheopis trong phòng thí nghiệm, đề xuất các biện pháp phòng trừ bọ chét và phòng chống dịch hạch; Electronic Resources; 96 tr.; Luận án PTS. Côn trùng học -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1987

  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Văn Thành;  Advisor: Hoàng, Nhâm; Trần, Tứ Hiếu (1987)

  • Luận án TS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1987; Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về các nguyên tố đất hiếm, các đặc điểm tạo phức của chúng và khả năng tạo phức của các dẫn xuất Pyrazolon, tác giả tiến hành các thực nghiệm nghiên cứu sự tạo thành phức chất hỗn hợp của đất hiếm bằng phương pháp nghiên cứu các phức chất hỗn hợp ở trong dung dịch cũng như ở dạng rắn với một số dẫn xuất Pyrazolon và Anion Axít vô cơ. Kết quả nghiên cứu cho phép khảo sát các điều kiện tạo phức của các nguyên tố đất hiếm và mở ra một khả năng mới cho việc ứng dụng đất hiếm trong nghiên cứu hoá học.; Electronic Resources