Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Chu, Quang Trung;  Advisor: Vũ, Mạnh Lãng, Người hướng dẫn; Đặng, Duy Thuỳ, Người hướng dẫn (2003)

  • Electronic Resources; Luận văn ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 91 tr; Tìm hiểu nguyên nhân gây hư hỏng và phương pháp thu nhập thông tin đối với dầm cầu bê tông cốt thép đang khai thác. Phương pháp xác định sự suy giảm chất lượng dầm cầu bê tông cốt thép đang thai thác và các biện pháp sửa chữa khắc phục hư hỏng dầm cầu bê t (...)

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Trường, Người hướng dẫn; Đỗ, Thị Vân Thanh, Người hướng dẫn (2007)

  • 195 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Nghiên cứu đặc điểm địa chất, thành phần thạch học các thành tạo đá kiềm ở vùng nghiên cứu theo phân loại quốc tế. Xác định tổ hợp khoáng vật đặc trưng của chúng và mối quan hệ giữa các đặc điểm khoáng vật-địa hóa-thạch học trong các thành tạo đá kiềm ở vù (...); Electronic Resources; Luận án TS. Khoáng vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007