Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Trần, Trọng Thưởng;  Advisor: Đặng, Hùng Võ (2012)

  • Thực hiện điều tra, khảo sát ý kiến từ khu vực quản lý và khu vực sử dụng đất nông nghiệp tại thời điểm hiện nay khi thời hạn giao đất gần kết thúc. Phân tích các thành công và các bất cập còn tồn tại có liên quan đến thời hạn sử dụng đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64-CP. Đề xuất chính sách phù hợp để giải quyết vấn đề thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở phân tích điểm mạnh - điểm yếu của các phương án đề ra (SWOT analysis: Strengths - Weaknesses, Opportunities - Threats Analysis). Đề xuất một số cơ chế, quy định pháp luật để thực hiện phương án đã lựa chọn.