Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến , người hướng dẫn (2012)

  • 51 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Phân tích cấu trúc và xác định độ chọn lọc lập thể của các hợp chất B-lactams, thu được từ phản ứng tổng hợp theo phương pháp Staudinger bằng các phương pháp hiện đại như HPLC-MS và NMR. Tiến hành thực nghiệm và phân tích các kết quả thu được: Tổng hợp chọ (...)

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Vũ, Đức Lợi (2012)

  • Electronic Resources; Nghiên cứu hàm lượng tổng và hàm lượng các dạng liên kết của các kim loại Cu, Pb, Zn trong trầm tích hồ Trị An bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Xác định tuổi trầm tích. So sánh sự khác biệt về hàm lượng kim loại nặng trong mẫu trầm tích mới và (...)