Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kim Thoa;  Advisor: Nguyễn, Hùng Huy (2012)

 • Giới thiệu về các phối tử N.N-điankyl-N’-aroylthioure, phối tử aroyl bis(N.N-điankylthioure), Phối tử 2,6-pyriđinđicacbonyl bis(N,N-diankylthioure). Nghiên cứu khả năng tạo phức của Ni(II), tạo phức của kẽm, tạo phức của các nguyên tố đất hiếm. Tiến hành thực nghiệm và đánh giá các kết quả đạt được: Đã tổng hợp được phối tử H2L và 13 phức chất đa kim loại gồm: 5 phức NiLnL (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Er); 6 phức ZnLnL (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd), 2 phức ZnML (M = Ca, Ba); Đã nghiên cứu cấu tạo của phối tử và phức chất bằng phương pháp phân tích hàm lượng nguyên tố (C, H, N, S) và các phương pháp vật lí như phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ proton, phổ khối lượng phân giải cao; Đã xác định cấu trúc của 6 phức chất bằng phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể; Đã giải thích được sự phụ th...

 • Thesis


 • Authors: Dương, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Hùng Huy (2012)

 • Nghiên cứu về phức chất của benzamiđin ba càng với các kim loại chuyển tiếp; trong đó, phối tử benzamiđin ba càng được nghiên cứu là benzamiđin ba càng dẫn xuất từ thiosemicacbazit và ion trung tâm là ion Pd2+. Các phức chất được tổng hợp dưới dạng rắn, sau đó được xác định cấu trúc và thử khả năng ức chế tế bào ung thư vú. Trình bày các kết quả nghiên cứu đạt được: Đã tổng hợp được bốn phối tử H2L và bốn phức chất [Pd(HL)Cl] ở dạng tinh thể tinh khiết; Các chất đã được nghiên cứu bằng các phương pháp IR, 1H NMR, ESI-MS và nhiễu xạ tia X đơn tinh thể; Trái với kì vọng ban đầu, khi thăm dò hoạt tính sinh học, các phức [{Pd(L)}3] lại không có tính độc với tế bào ung thư vú MCF-7. Sự tạo thành hợp phần [Pd(L)]+ của phức chất được cho là quyết định tới hoạt tính sinh học; vì vậy có thể ...

 • Thesis


 • Authors: Biện, Thị Tuyến;  Advisor: Trịnh, Ngọc Châu (2013)

 • Tổng hợp các phức chất của Ni(II) với thiosemicacbazon p-đimetyl amino benzanđehit và dẫn xuất thế của chúng. Xác định hàm lượng kim loại trong phức chất tổng hợp được. Nghiên cứu phức chất thu được bằng phương pháp phổ khối lượng. Nghiên cứu sự phối trí của phối tử với ion kim loại trung tâm bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại và phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Đã sử dụng phần mềm tính toán online isotope disstribution calculator để tính toán và so sánh cường độ tương đối của các pic đồng vị trong cụm pic ion phân tử của phức chất giữa lý thuyết và thực tế. Đã sử dụng phần mềm mô phỏng Chem Bio Draw Ultra 11.0 để so sánh với phổ thực nghiệm và hỗ trợ việc qui gán các tín hiệu cộng hưởng trên phổ 1H - NMR và 13C – NMR. Thử hoạt tính kháng sinh của các phối tử và phức chất tổng hợp đ...

 • -


 • Authors: Lê, Quang Hòa;  Advisor: Ngô, Sỹ Lương (2016)

 • Vào những năm đầu của thế kỉ 21, khoa học và công nghệ nano đang là trào lưu nghiên cứu và tìm tòi của các nhà khoa học trong nƣớc và trên thế giới.Khi vật chất có kích thước nano thì chúng xuất hiện những tính chất lạ như tính chất từ, tính chất quang, hoạt tính phản ứng bề mặt... Những tính chất này phụ thuộc vào kích thước , kích thước và hình dạng của hạt nano. Chính điều này đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm tòi chế tạo những vật liệu mới có ứng dụng thực tiễn vô cùng to lớn trong các lĩnh vực y được, mỹ phẩm, công nghiệp hóa học,... Vật liệu có cấu trúc nano rất được quan tâm hiện nay là các kim loại, oxit kim loại, chất bán dẫn, cacbon