Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Trường, Người hướng dẫn; Đỗ, Thị Vân Thanh, Người hướng dẫn (2007)

  • 195 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Nghiên cứu đặc điểm địa chất, thành phần thạch học các thành tạo đá kiềm ở vùng nghiên cứu theo phân loại quốc tế. Xác định tổ hợp khoáng vật đặc trưng của chúng và mối quan hệ giữa các đặc điểm khoáng vật-địa hóa-thạch học trong các thành tạo đá kiềm ở vù (...); Electronic Resources; Luận án TS. Khoáng vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thùy Dương;  Advisor: Trần, Đức Thạnh; Vũ, Trung Tạng (2009)

  • 170 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Sinh thái học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học có liên quan. Tiến hành các đợt khảo sát thực địa và làm việc với các cơ quan quản lý ở địa phương để bố sung và hoàn chỉnh số liệu. Tổng quan các quan điểm phân loại cảnh quan, xây dựng hệ thống phân vị và chỉ tiêu cụ thể đối với từng bậc phân loại cảnh quan ở vùng đất ngập nước ven biển Thái Bình với bản đồ tỷ lệ 1:50.000. Thành lập các bản đồ chuyên đề (bản đồ lớp phủ thực vật, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa mạo), bản đồ sinh thái cảnh quan, bản đồ phân vùng cảnh quan và bản đồ biến động cảnh quan theo thời gian. Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan và các tiểu vùng cảnh quan. Tìm hiểu hiện trạng đa dạng sinh học trong vùng....