Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thành Đạt;  Advisor: Đỗ, Ngọc Liên , người hướng dẫn (2012)

  • 52 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp như: phương pháp gây đáp ứng miễn dịch trên chuột, kỹ thuật ELIS, phương pháp tinh sạch IgG từ huyết thanh chuột, kỹ thuật Western Blot … Tạo kháng thể đa dòng kháng lại 1 protein đặc trưng trên vỏ bảo tử vi khuẩn Baci (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Trần, Cúc Ánh;  Advisor: Nguyễn, Văn Rực , người hướng dẫn (2012)

  • 71 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Lược sử nghiên cứu về nhiễm sắc thể người. Nghiên cứu cơ chế gây rối loạn nhiễm sắc thể người: rối loạn số lượng; rối loạn cấu trúc nhiễm sắc thể. Khái quát về tình hình nghiên cứu vô sinh và tình hình nghiên cứu nhiễm sắc thể ở những cặp vợ chồng vô sinh (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Nguyễn, Quang Huy (2012)

  • Nghiên cứu về Biofilm, các dạng tồn tại của biofilm, thành phần và cấu trúc của biofilm. Nghiên cứu quá trình hình thành màng sinh vật. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành màng sinh vật các giai đoạn của quá trình hình thành màng sinh vật. Nghiên cứu vấn đề xử lý nước thải, thực trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước do nước thải chăn nuôi. Chu trình nitơ trong tự nhiên, quá trình nitrat hóa. Quá trình phản nitrat hóa. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành biofilm. Đánh giá khả năng chuyển hóa các hợp chất nitơ. Khả năng phát triển và tạo màng sinh vật của các chủng vi sinh vật phân giải nitơ trong nước thải nói chung và nuớc thải chăn nuôi nói riêng là một hướng đi mới nhằm nâng cao hiệu quả trong xử lý ô nhiễm môi trường cũng như góp phần tìm hiểu sự đa dạng...