Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Đức Minh;  Advisor: Lê, Viết Dư Khương, ngườì hướng dẫn; Tăng, Mười, ngườì hướng dẫn (2001)

  • 133 tr.+ Bản tóm tắt; Tổng quan về các phương pháp phân cực kích thích dòng một chiều; trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất mới trong phương pháp đo sâu phân cực kích thích và hướng phát triển mới về xử lý, phân tích tài liệu đo sâu phân cực kích thích; tính toán và kiểm chứng tí (...); Electronic Resources; Luận án TS. Địa Vật lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

  • Thesis


  • Authors: Phùng, Đức Vinh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hồ, ngườì hướng dẫn; Nguyễn, Hướng Điền, ngườì hướng dẫn (1993)

  • Những nhân tố cơ bản hình thành đặc thù khí hậu khu vực và phương pháp nghiên cứu chế độ mưa, ẩm khu vực Bắc Trung Bộ. Hoạt động của gió Tây Nam khô nóng và ảnh hưởng cực đoan của nó tới chế độ mưa ẩm trong nửa đầu mùa nóng ở khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh hưởn (...); Electronic Resources; 182 tr.; Luận án PTS. Khí tượng học và khí hậu học -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993