Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Hoàn; Đặng, Trung Thuận (1996)

  • Luận án PTS. khoa học Địa lý - Địa chất Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1996; Electronic Resources; Trên cơ sở tìm hiểu lịch sử và phương pháp nghiên cứu các nguồn nước và môi trường nước TP. Hồ Chí Minh, những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và đặc điểm của môi trường nước để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước, qui luật phân bố và diễn biến ô nhiễm theo thời gian, từ đó đề xuất một số biện pháp khả thi nhằm bảo vệ môi trường nước TP. Hồ Chí Minh.