Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Văn Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển; Nguyễn, Đình Bảng (1998)

  • Tổng quan tài liệu về phèn nhôm, công nghệ sản xuất phèn nhôm trong công nghiệp đã được sử dụng ở nước ta. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm việc sản xuất phèn nhôm từ cao lanh. Đưa ra kết quả khảo sát các chỉ số: các thành phần trong cao lanh, hiệu suất chuyển hóa ô xi nhôm vào sản phẩm theo nhiệt độ nung cao lanh,...

  • Thesis


  • Authors: Trần, Quốc Tuấn;  Advisor: Lê, Đức Ngọc (1997)

  • Sau khi phân tích xử lý tập số liệu kết quả thực nghiệm, phân tích tổng quan, quy hoạch hoá, mô hình hoá và tối ưu hoá thực nghiệm, tác giả tiến hành lập trình xây dựng chương trình xử lý và kế hoạch hoá thực nghiệm hoá học hữu cơ. Kết quả cho thấy đã xây dựng được mô hình tiếng Việt trong môi trường Windows để xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm hóa học hữu cơ bằng ngôn ngữ lập trình Visaul Basic 3.0.