Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Quang Thao;  Advisor: Phan, Văn Tường; Đặng, Văn Phú (1998)

 • 72 tr.; Luận án TS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998; Luận án xác định thành phần hoá, thành phần cấp hạt của vùng cát Thạch Vĩnh-Thạch Hà-Hà Tĩnh; đi sâu nghiên cứu phản ứng giữa SiO2 với kiềm Cacbonát để sản xuất Silicát kiềm dạng rắn và nghiên cứu quá trình sản xuất Silicát kiềm lỏng. Trên cơ sở đó xây dựng quy trình công nghệ sản xuất thuỷ tinh lỏng và hạch toán kinh tế cho một đơn vị sản phẩm.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Đặng, Như Tại; Nguyễn, Đình Triệu (1995)

 • Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995; Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số hợp chất Fomazan chứa dị vòng Pirol,đồng thời nghiên cứu phản ứng tạo phức giữa chúng và các ion kim loại hoá trị 2. Bước đầu nghiên cứu động học của phản ứng tổng hợp Fomazan và phức, thăm dò, đánh giá Fomazan theo yêu cầu của một thuốc thử phân tích và ứng dụng thử phân tích định lượng một số ion kim loại khác.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thọ Hà;  Advisor: Trần, Tứ Hiếu; Từ, Vọng Nghi (1996)

 • Luận án TS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996; Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về dòng chảy và Detector cực phổ, tác giả tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng Detector cực phổ trong phương pháp FIA để xác định lượng vết Nitrit trong nước thải, xác định Ion Nitrat bằng hệ cực phổ xúc tác và nghiên cứu áp dụng để xác định Nitrat trong nước sinh hoạt và các loại rau quả; xác định một số Vitamin, đặc biệt Vitamin nhóm B trong các loại dược phẩm chứa nếu phức tạp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể dùng Detectơ cực phổ phân tích dòng chảy vì nó cho độ chính xác cao hơn, tốc độ phân tích nhanh hơn.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Ngô, Thị Thuận; Hoa, Hữu Thu (1999)

 • Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999; Đi sâu tìm hiểu tổng quan về Bentonít, các khả năng biến tính và hoạt tính xúc tác của Bentonít làm cơ sở cho việc nghiên cứu. Tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm xác định khả năng xúc tác của Bentonít Thuận Hải. Qua quá trình nghiên cứu tác giả đã điều chế được các xúc tác từ Bentonít Thuận Hải và khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng cũng như cấu trúc, thành phần hóa học và tính chất của các xúc tác trên...; và như vậy đã tìm được một vật liệu xúc tác mới cho một số phản ứng hoá học.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Đặng, Như Tại; Nguyễn, Đình Triệu (1995)

 • Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số hợp chất Fomazan chứa dị vòng Pirol,đồng thời nghiên cứu phản ứng tạo phức giữa chúng và các ion kim loại hoá trị 2. Bước đầu nghiên cứu động học của phản ứng tổng hợp Fomazan và phức, thăm dò, đánh giá Fomazan theo yêu cầu của một thuốc thử phân tích và ứng dụng thử phân tích định lượng một số ion kim loại khác.