Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Oanh;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2012)

 • Chương 1. Sự chia hết và chia còn dư. Chương 2. Số nguyên tố - Hợp số: các định nghĩa; các định lý; các dạng toán thường gặp; một số bài tập tự luyện. Chương 3. Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất. Chương 4. Số chính phương. Chương 5: Phương trình nghiệm.

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Thu;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2012)

 • Đưa ra một số khái niệm cơ bản về mô hình cạnh tranh của hệ Kolmogorov tất định cũng như các tính chất quan trọng của quá trinh Markov hữu hạn trạng thái với thời gian liên tục. Mô tả quỹ đạo động học của các nghiệm dương đối với các loại hệ cạnh tranh chịu sự tác động của tiếng ồn điện báo.Ứng dụng vào mô hình hệ phương trình cạnh tranh cổ điển.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Giáp;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2011)

 • Chương 1: Một số kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Tính chất số học của dãy số. Chương 3: Giới hạn của dãy số

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Vinh;  Advisor: Lê, Đình Định , người hướng dẫn (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát các kiến thức về tọa độ trong mặt phẳng Oxy. Bao gồm: Tọa độ điểm và vec-tơ; Đoạn thẳng; Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng; Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng; Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, công t (...)

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Đông;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn (2013)

 • 102 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tiến hành phân tích thăm dò cho từng biến và cho từng cặp biến thông qua các độ đo để sau đó lựa chọn mô hình thống kê cho tập dữ liệu hợp lý. Nghiên cứu Các mô hình thống kê dùng cho khai thác dữ liệu. Làm rõ về: mô hình tuyến tính suy rộng, mô hình hồi q (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hà, Trọng Hậu;  Advisor: Lê, Đình Định (2013)

 • Hệ thống các định lí, công thức và một số đẳng thức, bất đẳng thức cơ bản nhất của tam giác như định lí hàm số sin, hàm số cos,…, các công thức tính diện tích, đường cao bán kính…; Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Tìm mối liên hệ cho những đại lượng trong tam giác. Chương 3: Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức trong tam giác.