Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Huyến;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng , người hướng dẫn (2012)

 • 64 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hóa lý thuyết về Martingale (những khái niệm và kết quả cơ bản); các dạng hội tụ và một số định lý hội tụ quan trọng của Martingale, chẳng hạn định lý hội tụ Doob, hàm đặc trưng và mối quan hệ của chúng với hàm phân phối. Trình bày về luật yếu số (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Việt Phương;  Advisor: Trần, Hùng Thao , người hướng dẫn (2011)

 • 59 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày sơ lược về các thị trường tài chính và một số khái niệm tài chính có liên quan. Giới thiệu mô hình Black-Scholes và công thức Black-Scholes định giá quyền chọn với thời gian liên tục. Tìm hiểu khái niệm “Hiệu ứng nụ cười”. Giới thiệu mô hình Dupi (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Quang Việt;  Advisor: Vũ, Đỗ Long , người hướng dẫn (2013)

 • 69 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của đa thức như: phép chia đa thức, UCLN-BCNN, nghiệm của đa thức, đạo hàm của đa thức và một số phương trình hàm đa thức. Trong mỗi chương, có đề cập tới các kiến thức cơ bản, trên cơ sở đó đưa ra các bài toán áp dụng. Đưa (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lại, Thị Nhung;  Advisor: Lê, Trọng Vĩnh, người hướng dẫn (2012)

 • Electronic Resources; 51 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày các khái niệm liên quan đến chuỗi cung ứng, các yêu cầu về quản trị chuỗi cung ứng và các cách tiếp cận trước đây đặc biệt là việc sử dụng giải thuật di truyền. Nghiên cứu mô hình toán học của bài toán. Tìm hiểu về giải thuật di truyền và chi tiế (...)

 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Hương;  Advisor: Đào, Hữu Hồ, 1944- , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày các kết quả của mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một lô gồm hữu hạn phần tử. Các ước lượng, tính chất và phương sai của ước lượng của trung bình tổng thể, tổng thể, tỷ số… Ở chương này đưa ra những khái niệm cơ bản mà ta sẽ dùng ở các chương tiếp theo (...)

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương Sắc;  Advisor: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày các kiến thức quan trọng về các quá trình ngẫu nhiên, chuyển động Brown. Trình bày về mô hình Black – Scholes và các hạn chế, từ đó cần thiết phải đưa ra các mô hình độ biến động ngẫu nhiên và độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy. Ước lượng cho c (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: La, Văn Thịnh;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng, 1953- , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày về một số kết quả của giải tích hàm trong không gian Hilbert và khái niệm chuyển động Brown; sau đó sử dụng lý thuyết không gian Hilbert chỉ ra sự tồn tại của chuyển động Brown. Đề cập đến khái niệm tích phân Ito. Nghiên cứu về lý thuyết các khôn (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hải Lý;  Advisor: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Hệ thống hóa các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất mà ta cần đến để thảo luận về các tập ngẫu nhiên trong các chương sau, đồng thời cung cấp một vài trường hợp trong thống kê mà trên đó các tập ngẫu nhiên xuất hiện một cách tự nhiên, đó là: Kế hoạch l (...); Electronic Resources