Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Quang;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Phú Thùy, người hướng dẫn (1994)

 • Luận án PTS. Vật lý điện tử -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; 112 tr; Tổng quan về hệ vật liệu RFe11Ti và các tính chất chung; Trình bày lý thuyết mô tả dị hướng từ tinh thể, các nghiên cứu về dị hướng từ và hiện tượng spin trong hệ vật liệu RFe11Ti . Phần thực nghiệm đã tiến hành nghiên cứu về việc tạo mẫu, hệ đo từ độ, các (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quang Toàn;  Advisor: Trần, Nghi; Đặng, Đức Nga (1995)

 • Luận án PTS. Thạch học, khoáng vật học và địa hóa học -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1995; Trên cơ sở tìm hiểu lịch sử nghiên cứu địa chất Đệ Tứ, áp dụng các phương pháp nghiên cứu định lương về trầm tích và các đặc điểm trầm tích các thành tạo Đệ tứ, tác giả tiến hành phân chia các thành tạo Đệ Tứ ở phần Đông Bắc Sông Hồng theo nguồn gốc và tuổi (có chú ý đến sự biến đổi theo không gian và thời gian). Từ đó khôi phục lại lịch sử phát triển các thành tạo Đệ tứ ở vùng đồng bằng ven gò đồi, vùng trung tâm đông bằng, vùng giáp biển và vạch ra quy luật phân bố các khoáng sản liên quan tới các thành tạo Đệ tứ ở vùng đồng bằng sông Hồng.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hồng;  Advisor: Nguyễn, Phú Thuỳ; Thân, Đức Hiền (1990)

 • Nghiên cứu từ tính của các phân mạng 3d trong một số hợp chất từ cứng hoặc liên quan trực tiếp đến các hợp chất đó. Trên cơ sở tìm hiểu các hiểu biết cơ bản về các hợp chất được nghiên cứu như cấu trúc tinh thể, các tính chất từ và dị hướng từ. Mô tả các phương pháp thực nghiệm như việc thiết kế xây dựng hệ đo từ độ và các kết quả thực nghiệm.; Electronic Resources; Luận án PTS. Vật lý điện từ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1990

 • Thesis


 • Authors: Phùng, Đức Vinh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hồ, ngườì hướng dẫn; Nguyễn, Hướng Điền, ngườì hướng dẫn (1993)

 • Những nhân tố cơ bản hình thành đặc thù khí hậu khu vực và phương pháp nghiên cứu chế độ mưa, ẩm khu vực Bắc Trung Bộ. Hoạt động của gió Tây Nam khô nóng và ảnh hưởng cực đoan của nó tới chế độ mưa ẩm trong nửa đầu mùa nóng ở khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh hưởn (...); Electronic Resources; 182 tr.; Luận án PTS. Khí tượng học và khí hậu học -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993