Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Ngô Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển; Nguyễn, Đình Bảng; Chu, Xuân Anh (1992)

  • Luận án TS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1992; Trên cơ sở tìm hiểu sơ lược về các nguyên tố đất hiếm và tính chất của chúng, các phương pháp thu tổng đất hiếm đã sử dụng, tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm tổng thu đất hiếm từ quặng Việt Nam. Kết quả nghiên cứu tác giả đã tìm được những phương pháp thích hợp cho việc tổng thu từng loại quặng cũng như các điều kiện thích hợp để phân huỷ các loại quặng này; ngoài ra tác giả đã tiến hành nghiên cứu một số tính chất của chúng.; Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Đặng, Hùng Thắng (1992)

  • Chương 1: Độ đo vecto ngẫu nhiên và tích phân ngẫu nhiên của hàm tất định. Định nghĩa và một số định lý cơ bản. Sự hội tụ của các độ đo vecto ngẫu nhiên và tích phân ngẫu nhiên của hàm tất định và không gian Orlicz. Chương 2: Tích phân ngẫu nhiên của hàm ngẫu nhiên đối với độ đo ngẫu nhiên vecto ổn định đối xứng. Chương 3: Toán tử ngẫu nhiên giữa các không gian Banach. Chương 4: Tính chất quỹ đạo của toán tử ngẫu nhiên. Chương 5: Toán tử ngẫu nhiên ổn định đối xứng.