Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Hồng Quang;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Phú Thùy, người hướng dẫn (1994)

  • Luận án PTS. Vật lý điện tử -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; 112 tr; Tổng quan về hệ vật liệu RFe11Ti và các tính chất chung; Trình bày lý thuyết mô tả dị hướng từ tinh thể, các nghiên cứu về dị hướng từ và hiện tượng spin trong hệ vật liệu RFe11Ti . Phần thực nghiệm đã tiến hành nghiên cứu về việc tạo mẫu, hệ đo từ độ, các (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Phi, Mạnh Hồng;  Advisor: Lê, Vũ Khôi; Đào, Văn Tiến (1994)

  • Đặc điểm về thành phần loài và phân loài thú của khu hệ thú Ba vì. Quan hệ ái tình động vật địa lí với các khu hệ thú Đông Bắc và Tây Bắc Bắc bộ. Đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài và phân loài thú Ba vì. Sự thay đổi thành phần và trữ lượng hiện nay của vài loài thú như khỉ vàng, hoẵng...

  • Thesis


  • Authors: Lê, Văn Vũ;  Advisor: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, An (1994)

  • Electronic Resources; Luận án PTS. Vật lý phân tử -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; Luận văn trình bày một số tính chất vật lý của hệ vật liệu trên cơ sở Bismuth dùng để chế tạo màng mỏng, công nghệ chế tạo màng mỏng Bi,Bi ; Giới thiệu kết quả nghiên cứu về hiệu ứng Hall của màng Bi và khả năng ứng dụng trong đo từ trường; các kết quả nghiên cứu cấu trúc màng tổ hợp Bi-Te bằng phương pháp hiển vi điện tử quét và hiển vi tia X...Nêu khả năng ứng dụng của màng mỏng tổ hợp Bi-te trong việc đo nhiệt độ bức xạ.