Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Hồng Quang;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Phú Thùy, người hướng dẫn (1994)

  • Luận án PTS. Vật lý điện tử -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; 112 tr; Tổng quan về hệ vật liệu RFe11Ti và các tính chất chung; Trình bày lý thuyết mô tả dị hướng từ tinh thể, các nghiên cứu về dị hướng từ và hiện tượng spin trong hệ vật liệu RFe11Ti . Phần thực nghiệm đã tiến hành nghiên cứu về việc tạo mẫu, hệ đo từ độ, các (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Phi, Mạnh Hồng;  Advisor: Lê, Vũ Khôi; Đào, Văn Tiến (1994)

  • Đặc điểm về thành phần loài và phân loài thú của khu hệ thú Ba vì. Quan hệ ái tình động vật địa lí với các khu hệ thú Đông Bắc và Tây Bắc Bắc bộ. Đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài và phân loài thú Ba vì. Sự thay đổi thành phần và trữ lượng hiện nay của vài loài thú như khỉ vàng, hoẵng...

  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Xuân Huấn;  Advisor: Phạm, Trọng Quát; Đào, Trọng Thi (1994)

  • 80 tr; Các khái niệm và yếu tố cơ bản của lí thuyết dòng và phương pháp dạng cỡ trong bài toán cực tiểu toàn cục. Định nghĩa các dạng tách được, khảo sát khối lượng, đối khối lượng và các đặc trưng khác của chúng. Ngoài ra nêu một số trường hợp đặc biệt để minh h (...)