Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quang Toàn;  Advisor: Trần, Nghi; Đặng, Đức Nga (1995)

 • Luận án PTS. Thạch học, khoáng vật học và địa hóa học -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1995; Trên cơ sở tìm hiểu lịch sử nghiên cứu địa chất Đệ Tứ, áp dụng các phương pháp nghiên cứu định lương về trầm tích và các đặc điểm trầm tích các thành tạo Đệ tứ, tác giả tiến hành phân chia các thành tạo Đệ Tứ ở phần Đông Bắc Sông Hồng theo nguồn gốc và tuổi (có chú ý đến sự biến đổi theo không gian và thời gian). Từ đó khôi phục lại lịch sử phát triển các thành tạo Đệ tứ ở vùng đồng bằng ven gò đồi, vùng trung tâm đông bằng, vùng giáp biển và vạch ra quy luật phân bố các khoáng sản liên quan tới các thành tạo Đệ tứ ở vùng đồng bằng sông Hồng.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Hưng;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (1995)

 • Trình bày các tính chất, định nghĩa của toán tử khả nghịch phải, khả nghịch trái và suy rộng. Giới thiệu khái niệm, tính chất, công thức Taylo - Gontcharov và tính chất C(r) của toán tử ban đầu. Xét các bài toán nội suy. Nghiên cứu các bài toán biên cơ bản, xây dựng các toán tử của bài toán giá trị biên với đa thức các toán tử khả nghịch phải khi các toán tử ban đầu chỉ đòi hỏi thoả mãn tính chất C(r) suy rộng.; Electronic Resources; Luận án PTS. Khoa học Toán - Lý --Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1995

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Đặng, Như Tại; Nguyễn, Đình Triệu (1995)

 • Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995; Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số hợp chất Fomazan chứa dị vòng Pirol,đồng thời nghiên cứu phản ứng tạo phức giữa chúng và các ion kim loại hoá trị 2. Bước đầu nghiên cứu động học của phản ứng tổng hợp Fomazan và phức, thăm dò, đánh giá Fomazan theo yêu cầu của một thuốc thử phân tích và ứng dụng thử phân tích định lượng một số ion kim loại khác.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Đặng, Như Tại; Nguyễn, Đình Triệu (1995)

 • Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số hợp chất Fomazan chứa dị vòng Pirol,đồng thời nghiên cứu phản ứng tạo phức giữa chúng và các ion kim loại hoá trị 2. Bước đầu nghiên cứu động học của phản ứng tổng hợp Fomazan và phức, thăm dò, đánh giá Fomazan theo yêu cầu của một thuốc thử phân tích và ứng dụng thử phân tích định lượng một số ion kim loại khác.