Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Đặng, Như Tại; Nguyễn, Đình Triệu (1995)

  • Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995; Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số hợp chất Fomazan chứa dị vòng Pirol,đồng thời nghiên cứu phản ứng tạo phức giữa chúng và các ion kim loại hoá trị 2. Bước đầu nghiên cứu động học của phản ứng tổng hợp Fomazan và phức, thăm dò, đánh giá Fomazan theo yêu cầu của một thuốc thử phân tích và ứng dụng thử phân tích định lượng một số ion kim loại khác.; Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Lê, Minh;  Advisor: Bạch, Thành Công; Nguyễn, Châu (1995)

  • Luận văn nghiên cứu một cách rất đầy đủ về những vấn đề vật chất vô định hình; Sự kết tinh và tính dị hướng từ; Hợp kim nghiên cứu và các phương pháp thực nghiệm; Các tính chất cơ bản của hệ hợp kim Co80 B20 Six; Sự phụ thuộc nhiệt độ của các đặc trưng điện từ trong hợp kim Co80-x B; Cấu truc đômen và dị hướng từ trong các hợp kim vô định hình...; Electronic Resources; Luận án PTS. Vật lý vô tuyên và điện-từ -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1995