Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Triệu, Tiến Hà;  Advisor: Đặng, Như Tại; Lưu, Văn Bôi (1999)

 • Luận văn ThS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999; Sau khi tổng quan về phương pháp tổng hợp dẫn xuất Thioure, tác giả tiến hành các thực nghiệm tổng hợp Tetratylthiuramđisunfua, N-Aryl-N', N'-Đietylthioure, và thực hiện các phản ứng chuyển hoá N-Aryl-N', N'-Đietylthioure.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trường Sơn;  Advisor: Ngô, Thị Thuận (1999)

 • Trên cơ sở đi sâu tìm hiểu tổng quan về Zeolít MCM-22, tác giả tiến hành các thực nghiệm nghiên cứu phản ứng Ankyl hóa Benzen trên xúc tác MCM-22 bằng Etanol, N-Propanol và Metanol. Từ đó chỉ ra khả năng sử dụng MCM-22 trong quá trình Ankyl hóa các hydrocacbon thơm, góp phần chứng minh cấu trúc của loại vật liệu zeolit mới này.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Nga;  Advisor: Ngô, Thị Thuận; Trần, Thị Như Mai (1999)

 • Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về Zeolít, các phản ứng Ankyl hoá Anilin, tác giả tiến hành thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc Zeolít đến phản ứng Metyl hoá Anilin bằng phương pháp dòng trong lò ống ở áp suất thường. Kết quả thực nghiệm cho phép khảo sát tính chất của hai loại xúc tác Zeolit Y và ZSM-5 trong phản ứng ankyl hóa anilin bằng metanol.

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Xuân Thành;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung (1999)

 • Tìm hiểu tổng quan về Clophenol và các phương pháp phân tích xác định Clophenol trong công nghiệp hoá học làm cơ sở cho việc nghiên cứu, tác giả tiến hành nghiên cứu, xây dựng một quy trình để xác định Clophenol trong nước.