Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Quang;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Phú Thùy, người hướng dẫn (1994)

 • Luận án PTS. Vật lý điện tử -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; 112 tr; Tổng quan về hệ vật liệu RFe11Ti và các tính chất chung; Trình bày lý thuyết mô tả dị hướng từ tinh thể, các nghiên cứu về dị hướng từ và hiện tượng spin trong hệ vật liệu RFe11Ti . Phần thực nghiệm đã tiến hành nghiên cứu về việc tạo mẫu, hệ đo từ độ, các (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh;  Advisor: Bạch, Thành Công; Nguyễn, Châu (1995)

 • Luận văn nghiên cứu một cách rất đầy đủ về những vấn đề vật chất vô định hình; Sự kết tinh và tính dị hướng từ; Hợp kim nghiên cứu và các phương pháp thực nghiệm; Các tính chất cơ bản của hệ hợp kim Co80 B20 Six; Sự phụ thuộc nhiệt độ của các đặc trưng điện từ trong hợp kim Co80-x B; Cấu truc đômen và dị hướng từ trong các hợp kim vô định hình...; Electronic Resources; Luận án PTS. Vật lý vô tuyên và điện-từ -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1995

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hồng;  Advisor: Nguyễn, Phú Thuỳ; Thân, Đức Hiền (1990)

 • Nghiên cứu từ tính của các phân mạng 3d trong một số hợp chất từ cứng hoặc liên quan trực tiếp đến các hợp chất đó. Trên cơ sở tìm hiểu các hiểu biết cơ bản về các hợp chất được nghiên cứu như cấu trúc tinh thể, các tính chất từ và dị hướng từ. Mô tả các phương pháp thực nghiệm như việc thiết kế xây dựng hệ đo từ độ và các kết quả thực nghiệm.; Electronic Resources; Luận án PTS. Vật lý điện từ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1990