Search

Current filters:


Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Xuân Thành;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung (1999)

  • Tìm hiểu tổng quan về Clophenol và các phương pháp phân tích xác định Clophenol trong công nghiệp hoá học làm cơ sở cho việc nghiên cứu, tác giả tiến hành nghiên cứu, xây dựng một quy trình để xác định Clophenol trong nước.