Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Trường, Người hướng dẫn; Đỗ, Thị Vân Thanh, Người hướng dẫn (2007)

  • 195 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Nghiên cứu đặc điểm địa chất, thành phần thạch học các thành tạo đá kiềm ở vùng nghiên cứu theo phân loại quốc tế. Xác định tổ hợp khoáng vật đặc trưng của chúng và mối quan hệ giữa các đặc điểm khoáng vật-địa hóa-thạch học trong các thành tạo đá kiềm ở vù (...); Electronic Resources; Luận án TS. Khoáng vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007