Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thùy Dương;  Advisor: Trần, Đức Thạnh; Vũ, Trung Tạng (2009)

  • 170 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Sinh thái học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học có liên quan. Tiến hành các đợt khảo sát thực địa và làm việc với các cơ quan quản lý ở địa phương để bố sung và hoàn chỉnh số liệu. Tổng quan các quan điểm phân loại cảnh quan, xây dựng hệ thống phân vị và chỉ tiêu cụ thể đối với từng bậc phân loại cảnh quan ở vùng đất ngập nước ven biển Thái Bình với bản đồ tỷ lệ 1:50.000. Thành lập các bản đồ chuyên đề (bản đồ lớp phủ thực vật, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa mạo), bản đồ sinh thái cảnh quan, bản đồ phân vùng cảnh quan và bản đồ biến động cảnh quan theo thời gian. Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan và các tiểu vùng cảnh quan. Tìm hiểu hiện trạng đa dạng sinh học trong vùng....