Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Chu, Thị Hồng Đăng;  Advisor: Hồ, Đăng Phúc, người hướng dẫn (2012)

  • 51 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày một số kiến thức chuẩn bị về xác suất: phần tử ngẫu nhiên và phân phối xác suất; một số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên; một số phân phối thường gặp. Nghiên cứu quá trình ngẫu nhiên: một số quá trình ngẫu nhiên thường gặp. Giới thiệu về hồi qu (...); Electronic Resources