Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thanh Mi;  Advisor: Nguyễn, Đình Sang (2012)

  • Trình bày một số kiến thức cơ bản của giải tích phức. Các khái niệm cơ bản như khái niệm hàm chỉnh hình, sự hội tụ điểm, sự hội tụ đều,… Giới thiệu các kết quả cổ điển của Montel, Ascoli-Arzela, Runge, Stone-Weierstrass,… về tính chỉnh hình của hàm giới hạn và các tiêu chuẩn cho sự hội tụ đều. Trình bày tính chỉnh hình của hàm giới hạn của dãy hàm chỉnh hình.