Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Minh Đông;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn (2013)

  • 102 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tiến hành phân tích thăm dò cho từng biến và cho từng cặp biến thông qua các độ đo để sau đó lựa chọn mô hình thống kê cho tập dữ liệu hợp lý. Nghiên cứu Các mô hình thống kê dùng cho khai thác dữ liệu. Làm rõ về: mô hình tuyến tính suy rộng, mô hình hồi q (...); Electronic Resources