Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Thu;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2012)

 • Đưa ra một số khái niệm cơ bản về mô hình cạnh tranh của hệ Kolmogorov tất định cũng như các tính chất quan trọng của quá trinh Markov hữu hạn trạng thái với thời gian liên tục. Mô tả quỹ đạo động học của các nghiệm dương đối với các loại hệ cạnh tranh chịu sự tác động của tiếng ồn điện báo.Ứng dụng vào mô hình hệ phương trình cạnh tranh cổ điển.

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Đông;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn (2013)

 • 102 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tiến hành phân tích thăm dò cho từng biến và cho từng cặp biến thông qua các độ đo để sau đó lựa chọn mô hình thống kê cho tập dữ liệu hợp lý. Nghiên cứu Các mô hình thống kê dùng cho khai thác dữ liệu. Làm rõ về: mô hình tuyến tính suy rộng, mô hình hồi q (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Việt Phương;  Advisor: Trần, Hùng Thao , người hướng dẫn (2011)

 • 59 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày sơ lược về các thị trường tài chính và một số khái niệm tài chính có liên quan. Giới thiệu mô hình Black-Scholes và công thức Black-Scholes định giá quyền chọn với thời gian liên tục. Tìm hiểu khái niệm “Hiệu ứng nụ cười”. Giới thiệu mô hình Dupi (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Hương;  Advisor: Đào, Hữu Hồ, 1944- , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày các kết quả của mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một lô gồm hữu hạn phần tử. Các ước lượng, tính chất và phương sai của ước lượng của trung bình tổng thể, tổng thể, tỷ số… Ở chương này đưa ra những khái niệm cơ bản mà ta sẽ dùng ở các chương tiếp theo (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hải Lý;  Advisor: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Hệ thống hóa các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất mà ta cần đến để thảo luận về các tập ngẫu nhiên trong các chương sau, đồng thời cung cấp một vài trường hợp trong thống kê mà trên đó các tập ngẫu nhiên xuất hiện một cách tự nhiên, đó là: Kế hoạch l (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quốc Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Hệ thống hóa những khái niệm cơ bản như quá trình ngẫu nhiên, không gian L2(P), kì vọng điều kiện và Martingale. Trình bày về sự tồn tại và cấu trúc của chiến lược tối ưu. Giới thiệu về sự lựa chọn chiến lược tối ưu và vốn ban đầu. Đưa ra một số trường hợp (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Thanh;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề cần nghiên cứu bao gồm các khái niệm được sử dụng và một số kết quả không chứng minh. Giới thiệu các kết quả về sự tồn tại điểm bất động và giải phương trình toán tử ngẫu nhiên. Trình bày phương pháp lặp để tìm điểm bất động và giải phương trình toán tử ngẫu nhiên.