Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • sách


  • Authors: Dương Văn An 楊 文 安, hiệu Tĩnh Phủ靜 甫 soạn; 楊 文 安 (1548)

  • Soạn năm Mạc Cảnh Lịch (1548-1553). Bản chép tay, được sao chụp và in lại trong Nguyễn Khắc Thuần, 2009, Ô Châu cận lục, NXB Giáo dục. Sách gồm 6 quyển, ghi chép về các chủ đề như sau: Quyển 1: gồm hai mục lớn là: núi lớn, sông lớn Quyển 2: gồm 3 mục lớn l (...)