Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai Đào (2003)

 • Giới thiệu hệ thống âm vị phụ âm tiếng Anh, các biến thể và hiện thực hoá hệ thống phụ âm tiếng Anh. Tập trung khảo sát lỗi phát âm phụ âm tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở. Phân tích nguyên nhân mắc lỗi dựa trên các đặc điểm ngôn ngữ học, chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học của giáo viên và học sinh. Đề xuất một số giải pháp khắc phục lỗi phát âm phụ âm tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở

 • Thesis


 • Authors: Lý, Tư Nghi (2017)

 • Tiếng Việt và tiếng Hán đều là ngôn ngữ đơn lập, thể hiện ý nghĩa bị động khác với các ngôn ngữ Ấn Âu, là bằng phương tiện từ vựng chứ không thể hiện bằng dạng bị động của động từ (tức là bằng sự biến đổi hình thái của từ). Nhưng vẫn có khác biệt về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp. Tuy “Được, Bị, Phải” trong tiếng Việt đều là từ gốc Hán, nhưng theo sự phát triển của tiếng Việt, chúng dần dần được Việt hóa, phái sinh nhiều ý nghĩa và cách dùng khác với tiếng Hán. Từ “Bị” của tiếng Hán là một từ mang ý nghĩa bị động, nhưng ý nghĩa và cách dùng của nó đều không hoàn toàn tương đương với “Được, Bị, Phải” của tiếng Việt.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hằng (2017)

 • Luận văn đã đạt được các kết quả như sau: Một là, Luận văn đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về việc xây dựng mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm thiên thần cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Hai là, bằng các số liệu chứng minh, luận văn đã phân tích và làm sáng tỏ hiện trạng hoạt động quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam và tại Ngân hàng BIDV cũng như khảo sát nhu cầu về việc thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm tại ngân hàng BIDV đối với 3 nhóm đối tượng liên quan đến việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm “Thiên thần” tại ngân hàng là Lãnh đạo của BIDV, nhóm các chuyên gia đã thực hiện các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, các cá nhân/tổ chức đã thực hiện khởi nghiệp sáng tạo. Ba là, Luận văn đã đề xuất mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm “Thiên thần” cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại ...

 • Thesis


 • Authors: Hồ, Tiểu Bảo (2017)

 • Luận văn đã tập trung nghiên cứu các nội dung sau: - Nghiên cứu văn hóa tâm linh và vấn đề phát triển du lịch tâm linh ở tỉnh Tây Ninh, nghiên cứu tổng quan lý luận, khái quát chung về văn hóa tâm linh ở Tây Ninh; - Nghiên cứu thực trạng du lịch tâm linh ở Tây Ninh qua các vấn đề: Thị trường, khách du lịch tâm linh, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, những tuyến, điểm du lịch, nhân lực phục vụ du lịch tâm linh, hoạt động xúc tiến du lịch tâm linh, quản lý hoạt động du lịch tâm linh ở Tây Ninh; - Căn cứ vào pháp lý và thực tiễn đề ra các giải pháp nhằm phát triển du lịch tâm linh ở Tây Ninh trong tương lai.

 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Lý (2017)

 • Luận văn nghiên cứu về đánh giá thực hiện công việc và phân tích các nội dung về việc đánh giá thực hiệc công việc tại công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á. Luận văn nêu nên được tầm quan trọng và hiệu quả mang lại của việc đánh giá thực hiện công việc cho người lao động trong doanh nghiệp hiện nay và mẫu nghiên cứu là điển hình của một công ty sản xuất thương mại. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc hiện nay và thực trạng về đánh giá thực hiện công việc của công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á, những mặt hạn chế và giải pháp khắc phục hạn chế còn tồn tại.

 • Thesis


 • Authors: Doãn, Đức Hảo;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu, người hướng dẫn (2009)

 • 110 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Chính trị học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tổ chức Đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở và nêu những định hướng đổi mới hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở trong tình hình hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở như: Số lượng, chất lượn (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng, người hướng dẫn (2008)

 • 113 tr. + CD-ROM; Khái quát một số vấn đề chung về hôn nhân gia đình Công giáo qua phân tích quan niệm hôn nhân trong Kinh Thánh và những nội dung cụ thể của hôn nhân Công giáo. Nghiên cứu những quan hệ cơ bản trong hôn nhân gia đình của người Công giáo Việt Nam: quan hệ lứ (...); Luận văn ThS Tôn giáo học 60 22 90 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources