Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Thu Hương; Nguyễn, Thị Thúy Hạnh (2009)

  • Chương 1: Thư viện Quốc gia Việt Nam với công tác lưu chiểu xuất bản phẩm. Chương 2: Thực trạng công tác lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chương 3: Nhận xét, kiến nghị và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.