Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thành (2011)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Làm rõ khái niệm lối sống và tầm quan trọng của việc xây dựng lối sống đối với thanh niên Việt Nam hiện nay. Phân tích sự tác động của các yếu tố xã hội đến lối sống của thanh niên. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các yếu (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương;  Advisor: Phan, Thanh Khôi (2009)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày tình hình chung về giai cấp công nhân Việt Nam và quan niệm về vai trò của giai cấp này trong công cuộc đổi mới của đất nước. Nghiên cứu thực trạng vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc đổi mới của đất nước, đánh giá những thành (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Thiện Giáp, Người hướng dẫn (2003)

 • Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 230 tr; Tổng quan cơ sở lý thuyết của việc xác dựng thể loại diễn ngôn và phân tích diễn ngôn phóng sự. Đi sâu khảo sát và mô tả cách thể hiện nội dung thông tin về sự kiện, khảo sát vai trò của các phương thức ngôn ngữ trong việc tạo nên giao tiếp giữa người viết (...); Electronic Resources

 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Viết Nghĩa (2015)

 • Luận văn ThS. Khoa học Thông tin - Thư viện -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Luận văn đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản của công tác phát triển nguồn lực thông tin số trong hoạt động thông tin - thư viện như: làm rõ khái niệm nguồn lực thông tin số, nêu ra các yếu tố tác động đến công tác phát triển nguồn lực thông tin số; nghiên cứu thực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tin số và đưa ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng nguồn lực thông tin số cũng như hoạt động xây dựng nguồn lực thông tin số tại Thư viện Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. Trên cơ sở các nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, luận văn đã đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn lực thông tin số nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tin của người d...