Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Diêu, Thị Lan Phương (2016)

 • Luận văn ThS. Lí luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Luận văn nghiên cứu những nét đặc sắc về phương diện nghệ thuật và sự độc đáo trong việc khai thác nội dung thơ của Phạm Hổ viết cho thiếu nhi, qua đó khẳng định những đóng góp to lớn của ông đối với sự phát triển của Văn học thiếu nhi Việt Nam..

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Phan, Thanh Khôi (2011)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Làm rõ một số vấn đề lý luận về: giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam, cơ cấu xã hội, cơ cấu xã hội - giai cấp và cơ cấu GCCN. Chỉ ra những nhân tố tác động đến sự biến đổi cơ cấu GCCN Việt Nam và những vấn đề đang đặt ra ở lĩnh vực này. Phân tích thực trạng (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Diêu, Lan Phương (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày đôi nét về thể loại trường ca và trường ca Nguyễn Quang Thiều - trong đó phần trọng tâm là vị trí, đóng góp của trường ca Nguyễn Quang Thiều trong dòng văn học hậu chiến, văn học đương đại. Trình bày về những cảm hứng chủ đạo trong trường ca Nguyễn Quang Thiều, trong đó nổi bật lên ba cảm hứng lớn: Cảm hứng về quê hương, gia đình; cảm hứng về sự hiện hữu; những suy ngẫm về nhân sinh; hệ thống các biểu tượng tiêu biểu. Trình bày một số vấn đề về phương thức thể hiện của trường ca, đó là kết cấu trường ca, ngôn ngữ và giọng điệu nghệ thuật, nêu lên những nét riêng độc đáo trong trường ca Nguyễn Quang Thiều, tìm hiểu trường ca Nguyễn Quang Thiều và so sánh với các tác ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2017)

 • - Luận án là công trình nghiên cứu khoa học, góp phần hệ thống hoá quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thái Bình về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở của Đảng bộ từ năm 1997 đến năm 2010. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010. - Luận án rút một số bài học kinh nghiệm nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đạt hiệu quả cao hơn.