Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Phạm, Xuân Thạch , người hướng dẫn (2012)

 • 116 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Trình bày cơ sở thực tiễn và lý thuyết của luận văn: khái quát những thay đổi của tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 ở các mặt đề tài, phương thức phản ánh, kỹ thuật viết và chỉ ra những thay đổi ấy đều xuất phát từ sự đổi mới quan niệm về hiện thực – một tiền (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2010)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học-- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày quan niệm nghệ thuật về con người của Nguyễn Quang Sáng. Nghiên cứu không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng. Làm rõ kết cấu - giọng điệu và ngôn ngữ để thấy rõ phong cách của nhà văn Nguyễn Quang Sáng; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2013)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát về tác giả Lê Văn Ngữ và sự nghiệp tác phẩm: Lược qua về thân thế và sự nghiệp tác phẩm của tác giả ; Tìm hiểu cụ thể tác phẩm “Phụ tra tiểu thuyết”, từ sự ra đời của tác phẩm đến cấu trúc nội dung tác phẩm; Tóm tắt nội dung cơ bản nhất ở một số (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2008)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội) được phản ánh trong ca dao từ sau năm 1945 đến nay thông qua hai nguồn chính là sách báo đã xuất bản và mạng Internet. Tìm hiểu những phương thức biểu hiện của ca dao Việt Nam hiện đại, sự ảnh hưởng và tiếp thu ca dao truyền thống về cả phương diện nội dung và hình thức và một số nét đổi mới. Từ đó khái quát lên những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới góc độ dư luận xã hội trong ca dao hiện đại. Nêu bật ý nghĩa của dư luận xã hội về các vấn đề thời cuộc trong ca dao từ 1945 đến nay, các mặt tích cực và những hạn chế của nó. Đưa ra một số nhận xét, đánh giá chung về dư luận xã hội trong ca dao hiện đại.; Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại h...