Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn (2013)

 • Electronic Resources; 173 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương - Chương 3: Bệnh nhân tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai (...); Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn (2013)

 • 173 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương - Chương 3: Bệnh nhân tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai (...); Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Hồi Loan, người hướng dẫn (2013)

 • 173 tr. + CD-ROM; Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương - Chương 3: Bệnh viện tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày (...); Luận văn ThS. Công tác xã hội --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 20013; Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu - Chương 2: Mô hình phục hồi chức năng tại bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương -Chương 3: Bệnh nhân tâm thần và quá trình ra quyết định trong mô hình phục hồi chức năng tại bệnh viện Tâm thần Ban ngày M (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Lương (2010)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Khái quát về các nhóm Thái lưu vực sông Mê Kông. Hệ thống và giới thiệu những tư liệu về sản phẩm dệt của các nhóm Thái trong vùng. So sánh đối chiếu sự tương đồng và khác biệt giữa sản phẩm dệt của các nhóm Thái trên. Từ đó thấy được mối quan hệ giao lưu (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Phạm, Thị Thu Hoa (2015)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Electronic Resources; Đề tài nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập môn Kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I dựa trên các mặt biểu hiện của hứng thú học tập: nhận thức, thái độ và mức độ biểu hiện hứng thú học tập của sinh viên. Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy, hứng thú học tập môn Kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường CĐ CSND I là ở mức độ khá. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên nhưng yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hứng thú học tập của sinh viên là động cơ học tập. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập môn Kỹ năng giao tiếp của sinh viên, luận văn đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hứng thú học t...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang (2009)

 • Khái quát về chứng khoán, thị trường chứng khoán, vai trò của thông tin báo chí đối với sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Tìm hiểu những nét đặc thù về nội dung (thông tin phân tích, bình luận chuyên sâu, mức độ chính xác và tin cậy cao, tính tự chủ cao) và hình thức của thông tin (thể hiện ở sự trình bày, dung lượng tin, thể loại và việc sử dụng ngôn ngữ) về thị trường chứng khoán trên báo in hiện nay. Đưa ra những nhận xét khẳng định ưu thế nổi trội của thông tin trên báo in và đề xuất nâng cao chất lượng thông tin thị trường chứng khoán trên báo in, về nội dung thông tin: tăng cường tính thời sự, nâng cao tính chính xác, trung thực, khách quan, tăng cường số lượng và chất lượng thông tin phân tích, bình luận chuyên sâu, đặc biệt là xây dựng đội ngũ nhà báo chứng khoá...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang (2017)

 • Trong nghiên cứu của mình, tác giả đã phân tích hiện trạng tự chủ, nhận diện rào cản trong từng lĩnh vực tự chủ của các đơn vị nghiên cứu nói chung và viện nghiên cứu Hải quan nói riêng, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục rào cản trong quá trình tự chủ của các đơn vị nghiên cứu. Đề tài được nghiên cứu sẽ góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đổi mới hoạt động của các tổ chức KH&CN theo thiết chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm phù hợp tình hình thực tế của đất nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hoàn thiện việc đổi mới hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập nói chung theo hướng tự trị trong khoa học và Viện nghiên cứu Hải quan nói riêng.