Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Tịnh Thủy;  Advisor: Lã, Minh Hằng , người hướng dẫn (2013)

 • 167 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu về hệ thống thơ chữ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cung cấp văn bản khả tín để nghiên cứu thơ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm (văn bản Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập, kí hiệu AB.635). Từ những kết quả nghiên cứu chữ Nôm trong văn bản có thể cun (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Vĩ Phượng;  Advisor: Đinh, Khắc Thuân, người hướng dẫn (2009)

 • Electronic Resources; 184 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Tông Khuê và tác phẩm “Sứ hoa tùng vịnh”. Khảo sát sơ bộ về các truyền bản hiện có của tác phẩm “Sứ hoa tùng vịnh”. Nghiên cứu chi tiết bài tự và một số vấn đề xung quanh các bài tự trong các truyền bản. Đi sâu phân t (...)

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Thiện Giáp, 1944- , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Ngôn ngữ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Trình bày lịch sử khái niệm, lịch sử ứng dụng của kết vị. Do Nguyễn Đăng Liêm đã ứng dụng ngữ pháp cách trong việc miêu tả ngữ pháp tiếng Việt, nên cũng nêu bật khái niệm về hình thái cách và quan hệ cách. Đi vào mô tả những áp dụng của Nguyễn Đăng Liêm về (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh (2017)

 • Có 1857 thuật ngữ phần y học trong cuốn Danh từ thuật ngữ y - dược cổ truyền. Thuật ngữ y học cổ truyền Việt Nam là từ ngữ của ngành y học cổ truyền biểu thị các khái niệm, chỉ tên các bộ phận cơ thể, kinh mạch, biểu hiện diễn biến của bệnh và cơ thể con người của chuyên ngành y học cổ truyền. Về đặc điểm định danh, xét theo kiểu ngữ nghĩa của các thuật ngữ y học cổ truyền tiếng Việt có thể khẳng định rằng, toàn bộ thuật ngữ y học cổ truyền tiếng Việt là những đơn vị định danh trực tiếp. Thuật ngữ y học cổ truyền còn nhiều điểm cần phải được nghiên cứu và điểu chỉnh để phù hợp với sự phát triển của ngành y học cổ truyền.